REALIZUJEMY POLSKI BON TURYSTYCZNY

POLSKIE BONY TURYSTYCZNE

2020-08-01

W celu realizacji p?atno?ci za us?ug? hotelarsk? Polskim Bonem Turystycznym prosz?, w procesie zamawiania apartamentu, wprowadzi? kod bonu w uwagach do rezerwacji oraz okre?li? kwot? do realizacji . Podana kwota nie mo?e by? mniejsza ni? 30 % warto?ci rezerwacji.

W pierwszym dniu roboczym po z?o?eniu zamówienia wprowadzimy otrzymany kod na platformie  ZUS PUE . W tym momencie osoba zamawiaj?ca otrzyma has?o umo?liwiaj?ce realizacj? bonu .

Prosimy o niezw?oczne przekazanie has?a recepcji pod numerem telefonu 583012634 .

Rezerwacja zostanie potwierdzona po udanej rejestracji bonu na platformie ZUS.